662140838 - - - 660513884 biuro@budmag.com.pl

Ponad 15 letnie doświadczenie naszych pracowników w zakresie projektowania, montażu oraz związanych z tym przeglądów instalacji regałowych pozwala nam zaoferować naszym Klientom w pełni kompleksową i skuteczną kontrolę regałów. Nasza wiedza poparta szkoleniami i praktyką oraz możliwość dostarczania wielu systemów regałowych umożliwia przeprowadzenie przeglądów okresowych praktycznie wszystkich regałów magazynowych istniejących na naszym rynku.

W ramach przeglądu regałów wykonujemy:

  • sprawdzenie połączeń śrubowych
  • sprawdzenie połączeń spawanych
  • sprawdzenie pionowości ram
  • sprawdzenie poziomowości belek
  • sprawdzenie strzałek ugięcia
  • sprawdzenie wyboczenia ram
  • sprawdzenie uszkodzeń elementów regałowych
  • sprawdzenie poprawności oznaczeń regałowych
  • ocenę stanu posadzki w rejonie stóp regałowych
  • sprawdzenie dokumentacji regałowej i ewentualne jej uzupełnienie

Po dokonanym przeglądzie regałów Firma BUDMAG Sp. z o.o. wystawia protokół z przeglądu regałów z zestawieniem uszkodzonych elementów regałowych do wymiany, z zaobserwowanymi nieprawidłowościami oraz zaleceniami pokontrolnymi. Wszystkie sprawdzone regały zostają oklejone tabliczkami jak obok.

Na życzenie Klienta przedstawiamy ofertę na usunięcie wszystkich nieprawidłowości zgodnie z zaleceniami zawartymi w protokole z przeglądu regałów.

Wszystkie przeglądy regałów magazynowych wykonujemy w oparciu o wytyczne producenta jak również poniżej przedstawione Regulacje Prawne.

Zgodnie z REGULACJĄ PRAWNĄ: - KODEKSU PRACY, w którym określone są obowiązki pracodawcy w zakresie BHP. Zgodnie z art.207 rozdziału I Dział X:

§ 1. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy.

§ 2. Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności pracodawca jest obowiązany:

1) organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

2) zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń,

3) zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy,

- norm PN-EN 15635 - Stalowe statyczne systemy składowania. Zastosowanie i utrzymanie urządzeń do składowania

Według normy PN-EN 15635 przeglądy eksperckie instalacji regałowych powinny się odbywać w odstępach nie większych niż 12 miesięcy. Przeprowadza je producent, dostawca, firma posiadając odpowiednią wiedze i kwalifikacje. Natomiast oględziny regałów magazynowych przeprowadza osoba odpowiedzialna za magazyn np. kierownik magazynu lub inna osoba pełniąca funkcję BHP. Oględziny powinny być przeprowadzane raz na tydzień lub w innych regularnych odstępach czasy określonego na podstawie oceny ryzyka. Wszystkie raporty oraz protokoły z przeglądu należy przechowywać w formie pisemnej.